Granty PGR- informacje

Aktualności

Gmina Sośnie ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem programu jest wsparcie uczących się dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu, głównie poprzez użyczenie przez Gminę Sośnie komputera stacjonarnego/laptopa/tableta wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną oraz zapewnienie dostępu do Internetu (w przypadku jego braku).

Warunki otrzymania ww. wsparcia:

– uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR),

– uczeń jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej tj. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem osoby/opiekuna prawnego, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PGR,

– uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w obecnym i minionym roku (2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu ww. sprzętu.

Wsparcie udzielone zostanie po uzyskaniu przez Gminę Sośnie dofinansowania w Konkursie Grantowym organizowanym w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Politechniką Łódzką.

Wniosek wraz z:

– oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

– zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

– kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie w terminie do dnia 26 października 2021 r. do godz. 15:00.

WÓJT

Sośnie, 12 października 2021 r.                                                                    /-/ Stanisław Budzik

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia: 

1) wniosek
2) oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
3) oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz także:

Dzień Edukacji Narodowej
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Menu
Skip to content