Spis treści

Załącznik

do uchwały nr 18/2017/2018

Rady Pedagogicznej z dnia 23 września 2017r.

 

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PAWŁOWIE

Z ZAMIEJSCOWYM ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W CHOJNIKU

 

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedszkole w Pawłowie z Zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Chojniku  zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) niniejszego statutu.

  1. Siedzibą przedszkola jest budynek w Pawłowie nr 3 i budynek w Chojniku nr 55.
  2. Przedszkole używa pieczątki podłużnej o następującej treści:
Publiczne Przedszkole w Pawłowie
z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym
w Chojniku
Pawłów 3, 63-435 Sośnie
tel. 062 739 31 43 
NIP 6222391027  Regon 251025221
Publiczne Przedszkole
w Pawłowie
Pawłów 3, 63-435 Sośnie
tel. 62/ 739-31-43
NIP 6222391027 , Regon 251025221

 

  1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sośnie.
  2. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ul. Wielkopolskiej 47 w Sośniach.
  3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Pawłowie z Zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Chojniku;

2) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Pawłowie z Zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Chojniku;

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

7) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola;

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sośnie;

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.