Spis treści

Załącznik

do uchwały nr 17/2017/2018

Rady Pedagogicznej z dnia 23 września 2017r.

 

 

STATUT

Szkoły Podstawowej

W ZESPOLE SZKÓŁ

W PAWŁOWIE

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Pawłowie zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) niniejszego statutu.

 

  1. Siedzibą szkoły są budynki w miejscowościach: Pawłów 3 i Chojnik 55.
  2. Organem prowadzącą szkołę jest Gmina Sośnie. Siedziba organu prowadzącego to budynek przy ul. Wielkopolskiej 47 w miejscowości Sośnie.
  3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
  4. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Obwód Szkoły w Pawłowie obejmuje miejscowości: Pawłów, Chojnik, Kocina, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka, Kałkowskie, Bronisławka.

 

§ 2.  Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową w Pawłowie;

2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;

3) rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;

4) uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;

5) wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału;

6) radzie pedagogicznej - rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Zespołu;

7) dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie, będącego jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pawłowie;

8) samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;

9) radzie rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców Zespołu;

10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017, poz. 59);

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;

12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Sośnie z  siedzibą w Sośniach przy ul. Wielkopolskiej 47;

13) obsłudze finansowo- księgowej - należy przez to rozumieć Centrum Usług Wspólnych przy UG w Sośniach;

14) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Pawłowie;

15) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

16) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

17) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

18) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

19) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;

20) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

21) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu
dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.