Spis treści

Załącznik

do uchwały nr 16/2017/2018

Rady Pedagogicznej z dnia 23 września 2017r.

 

STATUT

 ZESPOŁU SZKÓŁ

W PAWŁOWIE

 

 

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Pawłowie.

  1. Ustalona nazwa placówki zwanej dalej „Zespołem” jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach oraz tablicy urzędowej we wskazanej siedzibie.
  2. Zespół Szkół w Pawłowie posługuje się pieczęcią:

                               Zespół Szkół w Pawłowie

                                  Pawłów 3, 63- 435 Sośnie

                                         tel. 739-31-43

                                      NIP 622-23-91-027

1) Na pieczęci Szkoły wchodzącej w skład Zespołu oprócz nazwy tej szkoły, zamieszcza się nazwę zespołu: „Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Pawłów 3, 63-435 Sośnie”.     

  1. Siedzibą Zespołu  są budynki w miejscowościach: Pawłów 3 i Chojnik 55.
  2. Organem prowadzącą szkołę jest Gmina Sośnie. Siedziba organu prowadzącego to budynek przy ul. Wielkopolskiej 47 w miejscowości Sośnie.
  3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

§ 2.  W skład Zespołu Szkół w Pawłowie wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Pawłowie;
2) Publiczne Przedszkole w Pawłowie z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym w Chojniku.

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Pawłowie;
2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Pawłowie;
3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Pawłowie z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym w Chojniku;
4) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia2016r. (Dz. U. z 2017, poz. 59);
5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu;
6) Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole;
7) Rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
8) Uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w Szkole;
9) Radzie pedagogicznej - rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Zespołu;
10) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Zespołu;
11) Samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to Samorząd Uczniowski Szkoły;
12) Radzie rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców Zespołu;
13) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
14) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Sośnie z  siedzibą w Sośniach przy ul. Wielkopolskiej 47.