KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku ze zmianą formy kształcenia - kształcenie na odległość, wprowadzonej na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID i Statutu Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Pawłowie, z uwagi na zasady bezpieczeństwa w sieci, higienę pracy uczniów i nauczycieli oraz uporządkowany sposób komunikacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami przekazujemy informacje:

 

Drogi Uczniu!

Szkoła dostosowała  się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadziła nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć, dlatego:

 • Masz obowiązek uczestniczyć w tej formie kształcenia.
 • Komunikuj się z nauczycielem w sposób przez niego określony.
 • Wykonuj zadania wskazane przez nauczyciele i odsyłaj je w takiej formie jaką określił nauczyciel.
 • Pamiętaj, że twoja praca podlega ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 • Dokumentuj swoją pracę w domu zapisami w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, na kartach pracy, zdjęciach itp.
 • Możesz kontaktować się z nauczycielem drogą elektroniczną w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

 

Drodzy Rodzice!

Dokładamy wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. Zachęcamy do podjęcia współpracy,  dlatego: 

 • Kontrolujcie codziennie informacje przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego.
 • Pozostańcie w stałym kontakcie z wychowawca i nauczycielami.
 • Zorganizujcie swojemu dziecku odpowiednie warunki do samodzielnej nauki – szczególnie dostęp do Internetu.
 • Zachęcajcie dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzajcie za pilność, systematyczność i samodzielną naukę. Kontrolujcie czas jego pracy.
 • Pomóżcie dziecku w pobieraniu i odsyłaniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywujcie do samodzielnego rozwiązania zadań, doradźcie ale nie ingerujcie w samodzielne wykonywanie prac.

 

Drodzy Nauczyciele!

W obecnych okolicznościach kluczową kwestią jest rozsądna i uwzględniająca aktualną sytuację organizacja zdalnego nauczania przedmiotu/przedmiotów. Ważne jest także poprawne metodycznie podejście do udostępnianych uczniom materiałów oraz przekazywanych poleceń i zadań. Istotne znaczenie dla jakości procesu kształcenia prowadzonego na odległość ma wysoki poziom merytoryczny i odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych.

 • Pozostańcie w stałym kontakcie z uczniem. Możecie korzystać z:
  • dziennika elektronicznego,
  • poczty elektronicznej,
  • komunikatora,
  • innych źródeł, np. Classroom, Skype, WhatsApp, Messenger, portale edukacyjne i inne zasoby Internetu.
 • Poinformujcie rodzica i uczniów o wybranych przez siebie sposobach komunikacji.
 • Realizując podstawę programową wykorzystujcie urozmaicone formy pracy.
 • Pamiętajcie, aby w wyważony sposób dobierać ilość materiału oraz aktywności dla ucznia uwzględniając higienę jego pracy.
 • Zwróćcie uwagę na precyzyjne opisywanie poleceń. Powinny one być sformułowane w sposób krótki, a jednocześnie jasny i zrozumiały.
 • Monitorujcie aktywność ucznia. Reagujcie, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i dowiedzcie się, jakie są tego przyczyny.
 • Starajcie się określać aktywności ucznia, które pozwolą wam stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy.
 • Oceniajcie prace i aktywność ucznia zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 • Udzielajcie wsparcia uczniom i rodzicom, prowadząc konsultacje  na bieżąco, w powszednie dni tygodnia:  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

Anna Wilczura